O cehovima

O cehovima

Cehovi Obrtničke komore Dubrovačko – neretvanske županije okupljaju sekcije udruženja obrtnika sa područja Županije.

Cehovi su oblik strukovnog povezivanja na razini Komore radi usklađivanja i rješavanja stručnih i ostalih pitanja od zajedničkog interesa za članove ceha.

Cehovi se organiziraju u područnim obrtničkim komorama tako da svaka strukovna grupa obuhvaća u pravilu jednu granu, a kada interes članova to zahtijeva, jednu skupinu ili jednu podskupinu djelatnosti. Vrste i broj cehova utvrđuju se Statutom Komore

Zadaća ceha je promicanje i unapređenje djelatnosti te usklađivanje i zastupanje interesa Komore koji obavljaju istu ili slične djelatnosti na razini Komore.

Na razini Obrtničke komore Dubrovačko-neretvanske županije djeluju sljedeći cehovi:

 1.Ceh proizvodnog obrta

 2.Ceh uslužnog obrta i obrta za intelektualne usluge gospodarskog karaktera

 3.Ceh ugostitelja i turističkih djelatnika

 4.Ceh trgovine

 5.Ceh prijevoznika

 6.Ceh za ribarstvo i marikulturu

7.Ceh frizera i kozmetičara

 8.Ceh vinara i vinogradara