O udruženjima

O udruženjima

Svaki obrtnik, danom upisa u obrtni registar postaje temeljem Zakona o obrtu, član udruženja obrtnika.

Udruženja obrtnika se osnivaju radi promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa više obrtnika koji se bave istom ili sličnom djelatnošću, na području jedne ili više jedinica lokalne samouprave.

Udruženje obrtnika je pravna osoba koja se upisuje u registar udruženja obrtnika kojeg vodi Komora. Udruženje obrtnika osniva se na teritorijalnom i strukovnom principu. Na određenom području može se osnovati samo jedno udruženje obrtnika za iste ili slične vrste obrta.

Udruženja obrtnika uključena su u komorski sistem putem područne obrtničke komore i Hrvatske obrtničke komore.

Udruženja, područne obrtničke komore i HOK djeluju putem skupština, upravnih odbora i odbora (sekcija) po djelatnostima. Administrativno-stručne poslove za ove asocijacije obavljaju stručne službe.

U sustavu Hrvatske obrtničke komore djeluje 116 udruženja obrtnika, 20 područnih (županijskih) obrtničkih komora i Hrvatska obrtnička komora.

 Iz Statuta Hrvatske obrtničke komore:

 UDRUŽENJE OBRTNIKA

 Članak 56.

Radi promicanja, usklađivanja i zastupanja interesa obrtnika na razini jedinica lokalne samouprave obrtnici osnivaju udruženja obrtnika.

Članak 57.

Udruženje obrtnika je pravna osoba.

Pravnu osobnost udruženje obrtnika stječe danom upisa u registar udruženja obrtnika kojeg vodi područna obrtnička komora.

Postupak i način osnivanja udruženja obrtnika utvrdit će se posebnim pravilnikom koji donosi Skupština.

Članak 58.

Udruženje obrtnika osniva se na teritorijalnom i strukovnom principu za područje jedne ili više jedinica lokalne samouprave.

Udruženje obrtnika je član područne obrtničke komore.

Udruženje obrtnika ima Statut.

Statutom udruženja obrtnika uređuju se osobito:

 - sadržaj rada,

- organizacija i teritorijalni obuhvat udruženja,

- ostvarivanje interesa članova u udruženju obrtnika,

- prava, obveze i odgovornosti članova,

- postupak donošenja i izmjene statuta i drugih općih akata,

- tijela udruženja obrtnika, njihov djelokrug, sastav, broj članova, način biranja i razrješavanja i trajanja mandata,

- način odlučivanja u tijelima udruženja obrtnika,

- oblici, organiziranje rada u udruženju obrtnika, a napose organiziranje i zadaci stručne službe,

- zastupanje i predstavljanje udruženja obrtnika,

- sadržaj i oblici ostvarivanja suradnje s tijelima jedinice lokalne samouprave i drugim organizacijama,

- javnost rada i informiranje,

- osiguranje sredstava za rad udruženja obrtnika.

Članak 59. 

Zadaće i poslovi udruženja obrtnika utvrđuju se Statutom udruženja obrtnika u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i statutom područne obrtničke komore.

Zadaci i poslovi udruženja obrtnika jesu da na svom području:

1. štiti i promiče interese svojih članova,

2. pravodobno izvješćuje područnu obrtničku komoru i Komoru o svim pitanjima od interesa za obrtništvo Hrvatske,

3. omogući protok svih informacija ukupnog komorskog sustava prema svojim članovima, poglavito u svezi sa strukovnim pitanjima te pravima i dužnostima članova,

4. brine o unapređivanju školskog sustava u obrtništvu,

5. organizira strukovni rad kroz sekcije, kao i putem odbora, komisija i drugih radnih tijela,

6. raspravlja o svim strukovnim i gospodarskim pitanjima na vlastitu inicijativu ili na poticaj Komore, 

7. izvješćuje svoje članove o radu i odlukama područnih obrtničkih komora i Komore te im predlaže poduzimanje mjera u interesu svojih članova, 

8. daje stručnu pomoć pri osnivanju i poslovanju obrta, 

9. zastupa interese svojih članova pred tijelima jedinica lokalne samouprave i 

10. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i općim aktima. 

Pored poslova i zadataka utvrđenih prema stavcima 1. i 2. ovog članka udruženje obrtnika obavlja i poslove i zadaće iz djelokruga područne obrtničke komore, a koje je područna obrtnička komora prenijela na udruženje.

Članak 60.

Radi osiguranja zakonitosti funkcioniranja komorskog sustava kao cjeline, udruženje obrtnika obvezno je dostavljati područnoj obrtničkoj komori program rada, financijski proračun, izvješće o radu, godišnji obračun te druge opće akte koje nadležna tijela udruženja obrtnika donose u području ovlasti koje su s područne obrtničke komore prenesena na udruženja obrtnika.

PODRUČNE OBRTNIČKE KOMORE

Članak 61.

Područna obrtnička komora osniva se za područje jedne ili više županija.

Područna obrtnička komora osniva se radi promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa obrtnika pred tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Područna obrtnička komora pravna je osoba. Pravnu osobnost područna obrtnička komora stječe danom upisa u registar područnih obrtničkih komora kojeg vodi Komora. 

Područne obrtničke komore su članovi Hrvatske obrtničke komore. 

Na određenom području može se osnovati samo jedna područna obrtnička komora. 

Broj područnih obrtničkih komora, njihov teritorijalni obuhvat i ustroj utvrđuje svojom odlukom Skupština Komore.

Članak 62. 

Područna obrtnička komora ima svoj naziv: Obrtnička komora. 

Uz naziv dodaje se sjedište i naziv područja (županije – regije) koje teritorijalno pokriva područna obrtnička komora, te zaštitni znak koji je istovjetan zaštitnom znaku Komore. 

Članak 63. 

Područna obrtnička komora ima Statut. 

Statutom područne obrtničke komore uređuju se osobito: 

- sadržaj rada,

- organizacija i teritorijalni obuhvat područnih obrtničkih komora,

- ostvarivanje interesa članova u područnoj obrtničkoj komori,

- prava, obveze i odgovornosti članova,

- postupak donošenja i izmjene statuta i drugih općih akata,

- tijela područne obrtničke komore, njihov djelokrug, sastav, broj članova, način biranja i razrješavanja i trajanja mandata,

- način odlučivanja u tijelima područnoj obrtničkoj komori,

- oblici, organiziranje rada u područne obrtničke komore, a napose organiziranje i zadaci stručne službe,

- zastupanje i predstavljanje područne obrtničke komore,

- sadržaj i oblici ostvarivanja suradnje s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim organizacijama,

- javnost rada i informiranje,

- osiguranje sredstava za rad područne obrtničke komore.

Zadaci i poslovi područne obrtničke komore utvrđuju se statutom u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Zadaci i poslovi područne obrtničke komore jesu da na svojem području: 

1. zastupa interese članova Komore pred tijelima jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, 

2. sudjeluje u davanju usluga, promotivnim aktivnostima proizvoda i usluga organizacijom sajmova, izložaba i poslovnih kontakata, 

3. potiče razvojno-istraživački i inventivni rad, 

4. zastupa interese članova pri utvrđivanju mjera gospodarske politike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 

5. radi na određivanju zajedničkih ciljeva, zadaća i prioriteta razvoja obrtničkih i gospodarskih djelatnosti, 

6. promiče obrtništvo i malo poduzetništvo, 

7. promiče, organizira i sudjeluje u obrazovanju za obrtništvo, dopunskoj izobrazbi kadrova, 

8. predlaže članove komisije za polaganje pomoćničkih i majstorskih ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti;

9. prati i analizira gospodarsku politiku i njezino djelovanje na razvoj obrtništva i malog poduzetništva, 

10. prikuplja podatke za potrebe informatičkog sustava Komore i o drugim pitanjima iz svog djelokruga, 

11. daje stručnu pomoć pri osnivanju i poslovanju udruženja obrtnika i obrta, 

12. daje pisano mišljenje Komori o usklađenosti statuta udruženja obrtnika sa statutom Komore, 

13. upućuje stručna mišljenja i prijedloge jedinicama lokalne, i područne (regionalne) samouprave te Komori o potrebama obrtnika i poduzetnika, 

14. pomaže članovima u pretvorbi vlasništva, te uspostavi projekata razvoja i drugih poduzetničkih inicijativa,

15. pomaže u izboru i ponudi potrebnih stručnih kadrova, 

16. potiče zajedničke projekte promicanja rada i poslovanja članova, 

17. vodi registar udruženja obrtnika, 

18. koordinira i prati rad udruženja obrtnika, a ako ne funkcioniraju njegova tijela dužna je pokrenuti postupak za organiziranje rada udruženja obrtnika, 

19. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i općim aktima. 

Pored poslova i zadataka iz stavka 4. ovog članka područna obrtnička komora obavlja i poslove iz djelokruga Komore koje je Komora prenijela na područnu obrtničku komoru. 

Za pravovremeno i kvalitetno obavljanje poslova iz područja izvršavanja ovlasti koje je Komora prenijela na područnu obrtničku komoru, odgovoran je predsjedniku Komore predsjednik područne obrtničke komore.

Članak 64.

Područna obrtnička komora dužna je udruženjima obrtnika na svom području dostavljati akte iz djelokruga poslova koje obavlja te mišljenja i tumačenja pojedinih zakonskih propisa dostavljena iz Komore ili iz nadležnih ministarstava. 

Područna obrtnička komora dužna je svojim općim aktima propisati postupak i način sudjelovanja predstavnika udruženja obrtnika u upravljanju poslovima područne obrtničke komore. 

Članak 65. 

Područne obrtničke komore potvrđuju odluku o ispunjavanju uvjeta za osnivanje udruženja obrtnika i vode registar udruženja obrtnika. 

Članak 66. 

Radi osiguranja zakonitosti funkcioniranja komorskog sustava kao cjeline područna obrtnička komora obvezna je dostavljati Komori program rada, financijski proračun, izvješće o radu, godišnji obračun kao i podatke i druge opće akte koje nadležna tijela područne obrtničke komore donose u području ovlasti koje su s Komore prenesene na područne obrtničke komore.