Tijela područnih obrtničkih komora

Tijela područnih obrtničkih komora

Tijela komore su Skupština, Nadzorni odbor, Upravni odbor i Predsjednik

 

SKUPŠTINA

Skupština Komore je najviše tijelo upravljanja Komorom, a sačinjavaju je predstavnici članova Komore. Skupština ima 31 član. U Skupštini mora biti osigurana razmjerna teritorijalna, strukovna i brojčana zastupljenost članova Komore.

 

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor čine 11 članova i to predsjednici udruženja obrtnika, 4 člana koje imenuje Skupština na prijedlog udruženja obrtnika, razmjerno broju obrtnika pojedinog udruženja obrtnika i dva člana koje imenuje Skupština na prijedlog predsjednika Komore. Upravnim odborom predsjedava bez prava odlučivanja Predsjednik komore.

 

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana koje imenuje Skupština na četiri godine. Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika na svojoj prvoj sjednici. Ista osoba ne može istovremeno biti član Nadzornog i Upravnog odbora.

 

PREDSJEDNIK

Predsjednika Komore imenuje i razrješava Skupština iz redova članova Komore, a na prijedlog: Upravnog odbora, udruženja obrtnika ili najmanje 1/3 članova Skupštine. Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini. Predsjednik Komore predstavlja i zastupa Komoru, a odgovoran je za zakonitost njezina rada.